Aromabeauty.pl

Regulamin

Regulamin
Regulamin Sklepu Internetowego aromabeauty.pl (www.aromabeauty.pl)
(dalej „Regulamin”)
§1 Informacje podstawowe
Właścicielem Sklepu Internetowego aromabeauty.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest aromabeauty.pl, o Numerze Identyfikacji Podatkowej, który w dalszej części niniejszego Regulaminu zwany jest „Sprzedawcą”.
Podstawowe dane Sprzedawcy oraz adres do korespondencji są następujące:
e-mail: kontakt@aromabeauty.pl
W ramach sklepu Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów opisanych na stronie internetowej (www.aromabeauty.pl)

§2 Warunki sprzedaży
Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest możliwe po uprzednim założeniu konta za pośrednictwem portalu www.aromabeauty.pl albo poprzez jednorazowe podanie danych osobowych klienta. Dokonanie zakupu wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania jego postanowień, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zamówienia.
Założyć konto w Sklepie Internetowym może tylko osoba pełnoletnia.
Sprzedaż następuje poprzez dokonanie przez klienta wyboru produktu oraz złożenie stosownego formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu www.aromabeauty.pl. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia.
Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terytorium Polski.

§3 Zamówienia i warunki dostawy
Zamówienia można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Po złożeniu zamówienia przez klienta, zostanie ono potwierdzone przez Sprzedawcę e-mailem zawierającym podsumowanie kosztów zamówienia, w tym cen zamówionych towarów obowiązujących w momencie składania zamówienia, oraz potwierdzenie ich dostępności. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane. W przypadku braku otrzymania przez klienta e-maila Sprzedawcy z potwierdzeniem zamówienia, klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i uzgodnić telefonicznie sposób dalszego postępowania w celu dokonania zakupu.
Zmiany lub anulowania zamówienia można dokonać poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego lub e-mailem na adres kontakt@aromabeauty.pl podając dane zamówienia określone w e-mailu zwrotnym potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zmiana lub anulowanie zamówienia wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie do klienta wiadomości e-mail i możliwe są do chwili wysłania przez Sprzedawcę zamówionego towaru do klienta.
W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę promocji lub wyprzedaży, ilość produktów objętych promocją lub wyprzedażą jest ograniczona. W przypadku wyczerpania asortymentu objętego promocją lub wyprzedażą o przyjęciu przez Sprzedawcę takiego zamówienia do realizacji decydować będzie kolejność składanych zamówień.
Towary objęte zamówieniem będą wysyłane do klienta pocztą lub firmą kurierską w terminie do 7 dni roboczych dla wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej i do 14 dni roboczych dla wysyłki pocztą, liczonym od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wskazaną w e-mailu zawierającym potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy. Jeżeli po złożeniu zamówienia przez klienta i jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę okaże się, że towar nie znajduje się w magazynie Sprzedawcy, klient zostanie o tym fakcie powiadomiony w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie, zaś czas realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu o dalsze 14 dni robocze, chyba że klient dokona odwołania zamówienia w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@aromabeauty.pl z podaniem numeru zamówienia i przyczyn odwołania, przy czym odwołanie zamówienia w takich okolicznościach nie może nastąpić później niż w terminie 3 dni od momentu uzyskania przez klienta informacji od Sprzedawcy o braku towaru.

Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności każdego produktu w magazynie, formy płatności i sposobu dostawy zamówienia. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia niż określony w ust. 5 i 6 powyżej lub jego wydłużenia Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym klienta.
Klient może również składać zapytania odnośnie czasu oczekiwania na konkretny towar pod adresem kontakt@aromabeauty.pl
O ile Sprzedawca i klient nie ustalą inaczej, koszty wysyłki towarów objętych zamówieniem ponosi klient.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli będzie ono budzić wątpliwości Sprzedawcy odnośnie prawdziwości danych osobowych klienta. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
Zamówiony towar zostanie doręczony pod adres wskazany przez klienta w treści zamówienia.

§4 Ceny towarów i koszty zamówień
Cenami wiążącymi są ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Ceny te są tożsame z cenami wskazanymi w wiadomości e-mail Sprzedającego potwierdzającej złożenie zamówienia
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych towarów, wycofania lub zmiany asortymentu, a także do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego
Ceny produktów podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (faktura VAT lub paragon).
Koszt przesyłki podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszt przesyłki uzależniony jest od gabarytu i ciężaru towarów oraz sposobu wysyłki zamówionego towaru, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
Cenę oraz koszty realizacji zamówienia (koszty przesyłki) klient reguluje przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo kartą lub e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Transferuj.

§5 Odstąpienie i reklamacje
W terminie 10 dni od otrzymania towaru objętego zamówieniem nabywca może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i zwrócić towar objęty zamówieniem.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Klient zwracając towar w wyniku skorzystania z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zabezpieczenia towaru tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas wysyłki i został doręczony Sprzedawcy w takim stanie, w jakim klient go otrzymał.
W przypadku stwierdzenia przez klienta niezgodności otrzymanego towaru z umową, klient uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy pisemnej reklamacji w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej przez klienta reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia. W razie uznania zasadności reklamacji Sprzedawca wyśle nowe produkty klientowi w terminie kolejnych 14 dni roboczych.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy lub zwrotu produktu niezgodnego z umową w związku z reklamacją, zapłacona przez klienta cena za towar zostanie przelana na rachunek bankowy klienta w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru w stanie niezmienionym. Jeżeli klient zapłacił cenę kartą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Transferuj, wówczas zwrot nastąpi na kartę, którą została dokonana płatność.
Sprzedający zastrzega, że nie podlegają przyjęciu zwroty towarów przesłanych do Sprzedawcy jako przesyłka za pobraniem.
Oświadczenia o odstąpieniu, reklamacje i zwroty należy kierować na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
Przed odesłaniem towaru do Sprzedawcy, reklamacje lub zwroty należy zgłaszać e-mailem na adres kontakt@aromabeauty.pl

§6 Termin przydatności
Termin przydatności towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy jest oznaczony na opakowaniu każdego towaru. Sprzedawca zastrzega, że oferowane towary ze względu na ich skład i sposób wytworzenia charakteryzują się utratą właściwości zapachowych z upływem czasu.

§ 7 Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane przekazane Sprzedawcy są bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką prywatności Sprzedawcy.
Przy składaniu zamówienia klient zostanie poproszony o podanie wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Danymi osobowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia są: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres zamieszkania (siedziby firmy), adres dostawy, NIP, telefon oraz adres elektroniczny klienta. W przypadku płatności realizowanych kartą, operator systemu płatniczego może wymagać podania innych danych niezbędnych do autoryzacji transakcji. W przypadku podania niekompletnych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówienia.
Składając zamówienie w Sklepie Internetowym klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia. Zgoda klienta może być odwołana w każdym czasie.
Wszelkie dane osobowe podane przez klienta traktowane są jako poufne i nie będą przedmiotem transakcji lub też nie zostaną przekazane osobom trzecim bez zgody osoby, do której te dane należą, za wyjątkiem konieczności udostępnienia tych danych przez Sprzedawcę dla Centrum Rozliczeniowego PayU na potrzeby dokonania płatności za zamówiony towar lub poczcie albo firmie kurierskiej na potrzeby doręczenia zamówionego towaru klientowi.
Klient ma prawo w szczególności do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawy lub też ich wykreślenia z bazy danych Sprzedawcy oraz do innych uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§8 Inne postanowienia
Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści zamieszczanych na stronie internetowej www.aromabeauty.pl wraz ze wszystkimi elementami graficznymi są obwarowane prawami autorskimi i należą do Sprzedającego lub osób, z którymi Sprzedający współpracuje.
Kopiowanie lub wykorzystanie treści zawartych na stronie internetowej www.aromabeauty.pl, w tym kopiowania lub wykorzystywanie znaków graficznych i znaków towarowych, wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy oraz właścicieli takich znaków.